وبگاه شخصی محمد هادي پهلواني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمد هادي
نام خانوادگي: پهلواني
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: hpahlavani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 19032
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان