محمد هادي پهلواني
محمد هادي پهلواني

محمد هادي پهلواني

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

پست الكترونيكي: hpahlavani(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 21166
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان